ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਟੌਨਸਿਲਿਟਿਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਟੌਨਸਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟੌਨਸਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ' ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਤੱਕ। ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਲ ਟੌਨਸਿਲ
 • ਸੋਜੀਆਂ ਟੌਨਸਿਲ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 • ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਗਲਣਾ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਟੌਨਸਿਲਾਇਟਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼
 • ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਜੋ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਗਲਣਾ 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ-ਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਰੰਟ-ਗਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਜਸ਼ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਉਮਰ ਸਮੂਹ - ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਐਕਸਪੋਜਰ - ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਮ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਜ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ
 • ਲਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ
 • ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖਾਰ
 • ਗੁਰਦੇ ਜਲੂਣ 
 • ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਠੀਏ ਪੋਸਟ-ਸਟਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਲਾਗ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਕਈ ਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
 • ਬਰਤਨ, ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਚਮਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
 • ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ' ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਹੈ?

ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਇਲਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ?

ਲਾਗ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ