ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

Erectile Dysfunction Treatment in Koramangala, Bangalore

ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ refers to the inability to maintain an erection for sexual intercourse. There can be a lot of reasons for it.

ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ is a common disorder and there are different ways to treat it. If you are experiencing persistent problems, do consider consulting a doctor.

What do we need to know about erectile dysfunction?

Some men can experience erectile dysfunction for a shorter span of time. But if it persists, it can damage self-confidence and relationships. It can also be an indicator of some underlying health issue that may require treatment.

ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • Failing to get an erection
 • Trouble keeping an erection for long enough
 • A drop in sexual drive

You may also experience anxiety or stress because of it. A man has erectile dysfunction if the symptoms keep reappearing. 

ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

Some of the causes are as follows:

 • ਤਣਾਅ
 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ
 • ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • Use of substance or alcohol
 • ਘੱਟ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ
 • Anxiety, depression or other mental health conditions
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

If the symptoms mentioned above keep reappearing, you may consider consulting a doctor.

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

Many factors can increase the possibility of erectile dysfunction. Some of these are:

 • Use of tobacco, as it restricts the flow of blood in arteries and veins
 • ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ
 • Injuries that damage the nerves that control erections 
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

If untreated, you can have:

 • ਘੱਟ ਗਰਬ
 • ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ
 • Problems in your relationship
 • Difficulty in getting your partner pregnant

How can you prevent erectile dysfunction?

Making some changes to lifestyle can help in preventing erectile dysfunction. Here’s how you can avoid it:

 • If you have diabetes, consult a doctor to keep it under control
 • ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 • Avoid smoking, drinking and use of other substances.
 • Take steps to control stress.

What are the treatment options for erectile dysfunction?

There are a few ways to treat erectile dysfunction. Your doctor may suggest the following:

 • ਦਵਾਈ
  The doctor may suggest medicines like Viagra, Levitra or Stendra. All of them increase the effect of nitric oxide that relaxes the muscles in the penis. But you must consult your doctor about these medicines before using them. There are also injections and intraurethral therapy that can help with erectile dysfunction.
 • ਲਿੰਗ ਪੰਪ
  Penis pumps are hollow tubes that one places over the penis to create a vacuum. It pulls blood to the penis, and then you put a tension ring around the penis to hold the blood and remove the tube. The erection stays for the entirety of sexual intercourse. But it can have a few side effects, one being the bruising of your penis.
 • ਕਸਰਤ
  Your doctor may suggest lifestyle changes. Light, moderate or vigorous aerobic activity can improve erectile dysfunction. But you may consider discussing an exercise plan with the doctor before jumping into it.
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ

  If the dysfunction is due to psychological troubles like anxiety, depression or stress, talking to a psychologist may help. It can also help in cases where men are having relationship troubles.

ਸਿੱਟਾ

If you are uncomfortable talking to an unknown doctor, you may consider going to a doctor you can trust. It can help you feel less uneasy, and there are chances you will open up more easily.

Erectile dysfunction can cause embarrassment and guilt. But getting past these feelings and talking to a doctor can help you.

ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

Doctors can diagnose erectile dysfunction with the help of physical exams, blood test, urine test, ultrasound or psychological exams.

Does age have anything to do with erectile dysfunction?

Erectile dysfunction is a common disorder among older men, especially those over 50. But not everyone suffers from it because of aging, as there can be plenty of other reasons for it.

Does erectile dysfunction go away on its own?

One of the biggest misconceptions about erectile dysfunction is that it can go away by itself. You need treatment or changes in lifestyle.

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ