ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਬਜ਼, ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ। 

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਰ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟਨਾ ਦਰ 4.4 ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ 3.9 ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਨ:

 1. ਪੜਾਅ 0 - ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 2. ਪੜਾਅ 1 - ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਕੌਲਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਤ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। 
 3. ਪੜਾਅ 2 - ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। 
 4. ਪੜਾਅ 3 - ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। 
 5. ਸਟੇਜ 4 - ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਵੇਖੋ a ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ।

 ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਉਹ:

 • ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਇਹ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਲਿੰਫੋਮਾ - ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
 • ਸਰਕੋਮਾ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
 • ਕਾਰਸੀਨੋਇਡਜ਼ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

 • ਕਬਜ਼
 • ਦਸਤ
 • ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ
 • ਗੁਦਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

 • ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
 • ਐਕਸ ਰੇ - ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ X-Ray ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ - ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (LFT) ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। 

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਪੌਲੀਪਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਸਿਗਰਟ
 • ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣਾ
 • ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਐਡੀਨੋਮੈਟਸ ਪੋਲੀਪੋਸਿਸ (ਐਫਏਪੀ)

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਸਰਜਰੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ - ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। 

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/colon-cancer

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669

https://main.icmr.nic.in/sites/default/files/guidelines/Colorectal%20Cancer_0.pdf

https://www.cancercenter.com/cancer-types/colorectal-cancer/questions

https://fascrs.org/patients/diseases-and-conditions/frequently-asked-questions-about-colorectal-cancer

ਕੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟਨਾ ਦਰ 4.4 ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ 3.9 ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟਨਾ ਦਰ 4.4 ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ 3.9 ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ