ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ERCP

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਥੈਟ੍ਰੋਗਰਾਡ ਚੋਲਗਿਓਪੈਰਨਰਾੱਰਗ੍ਰਾਫੀ (ਈਆਰCP) ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ. An ERCP ਜਿਗਰ, ਪਿੱਤੇ, ਪਿੱਤ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ (ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਚਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ) ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ERCP ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

An ERCP ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਦਰ (ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦਾ ਸੰਮਿਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ IV (ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ) ਸੈਡੇਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਚਿੱਤਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਹਵਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਡਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ।

ERCP ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

An ERCP ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪੀਲੀਆ (ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਸ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਬਾਇਲ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਬਾਇਲ ducts ਦੀ ਲਾਗ
 • ਪਥਰੀ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਇਲ ਡੈਕਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਾੜੀ ਤੰਗ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜਾਂ ਬਾਇਲ ਨਲੀ ਤੋਂ ਤਰਲ ਦਾ ਰਿਸਾਅ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
 • ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਲ ਡਕਟ ਬਲਾਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ERCP ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 • ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ERCP ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।
 • ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪੱਥਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿੱਧੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ or ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ। 

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ERCP ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੋਖਮ ERCP ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਐਕਸ-ਰੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸੈਡੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਡਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ (ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ)
 • ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ (ਚੋਲੇਸੀਸਟਾਈਟਸ)
 • ਸੰਭਾਵੀ ਅਨਾੜੀ, ਪੇਟ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਅੱਥਰੂ
 • ਬਿਲੋਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲੀਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿਤ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ or ਸਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ERCP. ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ERCP ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.sages.org/publications/patient-information/patient-information-for-ercp-endoscopic-retrograde-cholangio-pancreatography-from-sages/

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/endoscopic-retrograde-cholangiopancreatography-ercp

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diagnostic-tests/endoscopic-retrograde-cholangiopancreatography

ਤੁਸੀਂ ERCP ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ERCP, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ERCP ਪੋਸਟ ਕਰੋ?

ਇੱਕ ERCP ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ERCP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ERCP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ERCP ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ERCP ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਇਓਪਸੀ (ਛੋਟੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ