ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ, ਅੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਨਲੀ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ, ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ। 

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਫਿਸਟੁਲਾ- ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
 • ਕੋਲੋ ਯੋਨੀਲ ਫਿਸਟੁਲਾ- ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
 • ਰੇਕਟੋਵੈਜਿਨਲ ਜਾਂ ਐਨੋਵਾਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ- ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
 • ਵੈਸੀਕੋਵੈਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ-ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
 • ਯੂਰੇਥਰੋਵੈਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ-ਯੂਰੇਥਰਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
 • ਯੂਟਰੋਪਰੀਟੋਨਿਅਲ ਫਿਸਟੁਲਾ-ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. 
 • ਐਂਟਰੋਨਟਰਲ ਫਿਸਟੁਲਾ- ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
 • ਐਂਟਰੋਕਟੇਨੀਅਸ ਜਾਂ ਕੋਲੋਕਟੇਨੀਅਸ ਫਿਸਟੁਲਾ-ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕੌਲਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 • ਅੰਨ੍ਹੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ - ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਸੰਪੂਰਨ ਫਿਸਟੁਲਾ - ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ.
 • ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੀ ਫਿਸਟੁਲਾ - ਗੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
 • ਅਧੂਰਾ ਫਿਸਟੁਲਾ - ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਸ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ 
 • ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਸਤ
 • ਪੇਟ ਦਰਦ 
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਸੱਟ.
 • ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਕਟੋਵੈਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ। 
 • ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਮਿਹਨਤ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਗਰਭਪਾਤ, ਪੇਲਵਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਕੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਫਿਸਟੁਲਾ।  
 • ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਅੰਤੜੀ ਰੋਗ।

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੀਅਮ ਐਨੀਮਾ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, ਅਪਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਨਾੜੀ ਪਾਈਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਂ ਫਿਸਟੁਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਸੋਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਵਾਈਆਂ

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਸਰਜਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ।

ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ

 • ਦਾਨੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਫਾਈਬ੍ਰੀਨ ਗੂੰਦ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਪਲੱਗ ਇੱਕ ਕੋਲੇਜਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਥੀਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਫਿਸਟੁਲਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ

 • ਟ੍ਰਾਂਸਐਬਡੋਮਿਨਲ ਸਰਜਰੀ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਚੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਫਿਸਟੁਲੋਟੋਮੀ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਨੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਟਰਾਵੈਜਿਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਸਟੁਲਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸੇਪਸਿਸ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ
 • ਪੈਰੀਟੋਨਿਟਿਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਮ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਫੇਕਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਛੇਦ

ਸਿੱਟਾ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਿਸਟੁਲਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲਓ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਾਲੇ

https://www.uclahealth.org/womens-pelvic-health/fistulas

https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/fistula

https://www.verywellhealth.com/what-is-a-fistula-1941776

https://www.britannica.com/science/fistula

https://medlineplus.gov/ency/article/002365.htm

https://www.nafc.org/fistula

ਕੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਰੋਗੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ 75% ਤੋਂ 94% ਤੱਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ.
 • ਪਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ।
 • ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੈਥੀਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।
 • ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ.

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ