ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲਸਿਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਸੀਂ ਗਰਦਨ, ਕੱਛਾਂ, ਕਮਰ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਡਰੇਨੇਜ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਫ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੰਢ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਜਸ਼ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੋਡ ਜਾਂ ਨੋਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਫੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਲਿਮਫੋਮਾ) ਅਤੇ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ (ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ) ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਜੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ। ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਿਕ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ
 • ਓਪਨ ਬਾਇਓਪਸੀ
 • ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਰਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਿਉਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ, ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਸੁੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।

ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ:

 • ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਫਿਲਿਸ ਜਾਂ ਕਲੈਮੀਡੀਆ
 • ਗਠੀਏ
 • ਤਪਦ 
 • ਕੈਟ ਸਕ੍ਰੈਚ ਬੁਖਾਰ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਲਾਗ 
 • ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ
 • ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਫੋੜਾ 
 • ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੂਪਸ erythematosus, ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ:

 • ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 • ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਲੱਛਣ
 • ਸਟ੍ਰੈਪ ਥਰੋਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ
 • ਚਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ:

https://my.clevelandclinic.org/

https://en.wikipedia.org/

https://www.healthline.com/

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੂੰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਤ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਲਸਿਕਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਤਰਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਸਿਕਾ ਤਰਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੀਟਾਣੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ