ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਕੌਲਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ: ਇਹ ਕੋਲਨ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਮ- ਜਾਂ ਫਲੈਟ-ਆਕਾਰ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੌਲੀਪ ¼ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੋਲਾਈਟਿਸ: ਜੇਕਰ ਕੌਲਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ: ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 
 • ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਇਹ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • IBS: ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਫੁੱਲਣਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ: ਖੂਨ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਗੁਦੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ: ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼: ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਪੇਟ ਦਰਦ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੌਲੀਪ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਉਮਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ, ਪੌਲੀਪਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਪੌਲੀਪਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬੈਠੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ: ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮੋਟਾਪਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਕੌਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ
 • ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ
 • ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸਰੋਤ

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/4090-digestive-tract-rectal-and-colon-diseases-and-conditions

https://www.medicalnewstoday.com/articles/155598

ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਪੌਲੀਪਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 • ਘੱਟ ਮੀਟ ਖਾਓ: ਲਾਲ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
 • ਵਧੇਰੇ ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਓ: ਇਹ ਪੌਲੀਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਬਰੋਕਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੋਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨਜ਼, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਕਸਰਤ ਕੌਲਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਓ: ਫਾਈਬਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅੰਡੇ ਕੋਲਨ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹਨ?

ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੇਲੇ IBS ਲਈ ਮਾੜੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, IBS ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ