ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਇਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜੀਸ਼ਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜਿਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ

Ileal transposition ਇੱਕ ਪਾਚਕ ਜਾਂ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ileal transposition ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

Ileal transposition ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਲਾਬਸੋਰਪਟਿਵ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਨੂੰ ileum ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਜੁਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ileal transposition ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 80%, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਟਾਉਣਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ileal transposition ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਡਾਇਵਰਟੇਡ (ਡੂਓਡੇਨੋ-ਆਈਲਲ ਇੰਟਰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ): ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਡੂਓਡੇਨਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 170 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ileum ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੂਓਡੇਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੂਓਡੇਨਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਲੀਅਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਫਿਰ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ileum ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਓਡੇਨਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਜਿਹਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਡਾਇਵਰਟਿਡ (ਜੇਜੂਨੋ-ਆਈਲੀਅਲ ਇੰਟਰਪੋਜੀਸ਼ਨ): ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਆਇਲੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਓਡੇਨਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੂਓਡੇਨਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਮੋਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ileal transposition ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ileal transposition ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ; ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ?

ਇਹ ਵਿਧੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ સ્ત્રਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Ileal Transposition ਦੇ ਲਾਭ

ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
  • ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ
  • ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਆਈਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ

ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
  • ਲਾਗ
  • ਹੇਮੇਟੋਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
  • ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.apollospectra.com/speciality/bariatrics-surgery/ileal-transposition/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5854974/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ileal_interposition

ਆਈਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਰਮ ਭੋਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ