ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐੰਡੇਂਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ।

 1. ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 2. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ: ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਚੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਟਿਊਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਜਿਆ ਅੰਤਿਕਾ, ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 2. ਕੁਝ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
 3. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਢਿੱਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 4. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 5. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 1. ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ
 2. ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 3. ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
 4. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
 5. ਜੇਕਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 6. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓਪਨ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ:

 • ਕੱਟ ਪੇਟ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜੇਕਰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂੰਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
 • ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ:

 • ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਟਿਊਬ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ
 • ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਟੂਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 1. ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 2. ਚੀਰਾ ਕੱਟ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 3. ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
 2. ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ
 3. ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ।
 4. ਟਾਂਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 5. 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਸਤ
 6. ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 7. ਲਾਲੀ
 8. ਸੋਜ
 9. ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ
 10. ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੜਵੱਲ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

1. ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

3. ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮੀਟ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਡਿਨਰ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ