ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ

ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਭਾਵ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਜੋ ਗੰਢ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਹੱਡੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਗੈਰ-ਜਾਨ-ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਦਰਦ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
 • ਬਦਲਿਆ ਅੰਤੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ
 • ਅੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?
 • ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਮਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਲਸਿਕਾ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ