ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਜਲੂਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਧਮਨੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੰਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਗ, ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਸੋਜਸ਼, ਲਾਗ, ਜਾਂ ਸੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਅੰਨ੍ਹੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
 2. ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਫਿਸਟੁਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 3. ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
 4. ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਟਿਊਬ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਫਿਸਟੁਲਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 2. ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 3. ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 4. ਲਾਗ
 5. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲੂਣ
 6. ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਕਰੋਹਨ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੱਛਣ ਹਨ:

 1. ਆਰਟੀਰੀਓਵੈਨਸ ਫਿਸਟੁਲਾ:
  • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
  • ਜਾਮਨੀ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਜੇਕਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਰੰਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਖੰਘ ਜਾਵੇਗਾ
 2. ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ:
  • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਲੀ
  • ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ
  • ਬੁਖ਼ਾਰ
  • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
  • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤਰਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ
 3. ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਫਿਸਟੁਲਾ:
  • ਆਵਰਤੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs)
  • ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਸਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
  • ਟੱਟੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਜ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਵਾਧੂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

 1. ਆਰਟੀਰੀਓਵੈਨਸ ਫਿਸਟੁਲਾ:
  • ਜੇਕਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਲੱਤ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ-ਗਾਈਡਿਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੀਟਰ ਐਂਬੋਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਕੈਥੀਟਰ ਐਂਬੋਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
 2. ਗੁਦਾ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ:
  • ਜੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਡਾਕਟਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਟਨ ਟਿਊਬ ਪਾਉਣਗੇ।
 3. ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਫਿਸਟੁਲਾ
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥੀਟਰ ਐਂਬੋਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਸਰਜਨ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਿਸਟੁਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਗਾਂ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਪਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤਰਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਯੋਨੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕੁਝ ਫਿਸਟੁਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ