ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਟੈਸਟ

ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਫਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਫ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨਾ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ:

 • ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਟਰੇਸਰ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਈ ਫਿਰ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨੋਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ
 • ਓਪਨ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਲਿੰਫਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਮਲਤਾ
 • ਲਾਗ
 • ਸੋਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।

ਲਿੰਫਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਿੰਫਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?
 • ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕਿਉਂ ਸੁੱਜਦੇ ਹਨ?

ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਟ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਡਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਗ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਸਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਫੋਮਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ