ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ 

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੋੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰੀਅਨਲ ਫੋੜਾ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ।
 • ਖੂਨ ਅਤੇ ਪੂਸ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ.
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਧੜਕਣ.
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ।
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ (STIs)।
 • ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੁਰੰਤ.

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ/ਹੈ:

 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾਈਟਿਸ (ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ)
 • ਕੋਲਾਈਟਿਸ (ਕੋਲਨ/ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼)
 • ਪੇਡੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ.
 • Prednisone ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
 • ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ)।
 • ਗਰਭ
 • ਇੱਕ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ.
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਵਿਚ ਦਰਾਰ ਜਾਂ ਚੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (STD).

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਲਾਗ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਪਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ, ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸਬੰਧ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦੀ ਆਵਰਤੀ.

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਫੋੜਾ ਫਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋੜਾ ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਿਟਜ਼ ਬਾਥ (ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਕੇ) ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੈਡ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਮਾਹਰ.

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 1066 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੰਖੇਪ

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੈਰੀਅਨਲ ਫੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪੈਰੀਅਨਲ ਫੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਤੋਂ ਪੀਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀਅਨਲ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ?

ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਰੇਨੇਜ, ਢਿੱਲੀ ਸੇਟਨ ਲਗਾਉਣ, ਡਰੇਨੇਜ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੈਰੀਨਲ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੈਰੀਨਲ ਫੋੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੇਰੀਅਨਲ ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਿਟਜ਼ ਬਾਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ