ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐੰਡੇਂਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੋਜ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮੀਫਾਰਮ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਸਤੂ ਅੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਪੈਂਡੀਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅੰਤਿਕਾ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਥੈਲੀ ਜਾਂ ਥੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਕਾ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਜਿਆ ਅੰਤਿਕਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋਜ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਬਰਸਟ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ: ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਟ ਜਾਂ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜੀਕਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ, ਦਮਾ, ਮਿਰਗੀ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪੇਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ।

 • ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 8-12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਟੂਬੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਓਪਨ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ - ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਰੀਟੋਨਲ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖਾਰੇ ਧੋਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ - ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰੀ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ:

 • ਚਿੰਤਾ
 • ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰੀਟੋਨਾਈਟਿਸ

ਇੰਟਰਾਓਪਰੇਟਿਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ:

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ:

 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਕਾ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ

ਸਿੱਟਾ

ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਐਪੈਂਡੀਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟਣ ਅਤੇ ਪੈਰੀਟੋਨਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟੋਪਰੇਟਿਵ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਕਾ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਅੰਤਿਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਸਟੰਪ ਐਪੈਂਡੀਸਾਇਟਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ