ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਰਹਿਤ ਪੌਲੀਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਨ ਡਾਕਟਰ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ।
 • ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ.
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ।
 • ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ, ਕੜਵੱਲ, ਜਾਂ ਦਰਦ।
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ.
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ.
 • ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 • ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੋਲੀਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਸੈੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲੋਨ ਮਾਹਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਖਾਸ ਕਾਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਪਸ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੀ।
 • ਵੱਡੀ ਉਮਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਿੰਡਰੋਮ: ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜੋ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਐਡੀਨੋਮੇਟਸ ਪੌਲੀਪੋਸਿਸ (ਐਫਏਪੀ) ਅਤੇ ਲਿੰਚ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਪੋਲੀਪੋਸਿਸ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ (ਐਚਐਨਪੀਸੀਸੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ (ਪੌਲੀਪੈਕਟੋਮੀ), ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਮਿਊਕੋਸਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਇਨਵੈਸਿਵ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੌਲੀਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
 • ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਕੋਲੈਕਟੋਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।  

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 1066 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰੀਕੈਨਸਰਸ ਪੌਲੀਪ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਬਜ਼, ਗੁਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ