ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਰਸੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾ ਮਾਹਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ: ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 2. ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 3. ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ: ਕੋਲੋਨ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 4. ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ: ਬਲੈਡਰ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 5. ਐਂਟਰੋਸਕੋਪੀ: ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 6. ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ: ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 7. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ: ਪੇਟ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 8. ਲੈਰੀਨਗੋਸਕੋਪੀ: ਲੈਰੀਨੈਕਸ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 9. ਮੇਡੀਆਸਟਿਨੋਸਕੋਪੀ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 10. ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ: ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 11. ਥੋਰਾਕੋਸਕੋਪੀ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 12. Esophagogastroduodenoscopy: ਅਨਾੜੀ ਅਤੇ ਉਪਰੀ ਅੰਤੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
 13. ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪੀ: ਯੂਰੇਟਰ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ
   

ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਓਗੇ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ
 • ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

 • ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਰੋਗ (IBD)
 • ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ
 • ਗੰਭੀਰ ਕਬਜ਼
 • ਪਾਚਕ
 • ਪਥਰਾਟ
 • ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਟਿਊਮਰ
 • ਲਾਗ
 • ਠੋਡੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਸੋਪੈਜਲ ਰੀਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਗਰੈੱਡ)
 • ਹਾਈਟਲ ਹਰਨੀਆ
 • ਯੋਨੀ ਖ਼ੂਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
 • ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਬ ਜਾਂ ਐਨੀਮਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਆਈ ਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਲਈ.

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਾੜ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਖੂਨੀ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੱਟੀ
 • ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਜਾਂ ਵਿਗੜਨ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.

ਹਵਾਲੇ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ: ਵਰਤੋਂ, 13 ਕਿਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ

ਉਪਰਲੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਯੰਤਰ | ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਟੂਲ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਐਕਸੀਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ