ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ERCP

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ERCP ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ERCP

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। 

ERCP ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਲ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹਨ ਚੈਂਬੂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ।

ERCP ਕੀ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਚੋਲਾਂਜੀਓ-ਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਈਆਰਸੀਪੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪ, ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂਓਡੇਨਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਡਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸ-ਰੇ 'ਤੇ ਬਾਇਲ ਡੈਕਟ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ERCP ਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟਸ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ERCP ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲੀਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ERCP ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਅਣ-ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਯੋਗ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ERCP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ:

 • ਪਿਛਲੀ ਜੀਆਈ (ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ) ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੌਕਡ ਬਿਲੀਰੀ ਉਪਕਰਣ
 • ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲਈ ਬੇਰੀਅਮ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਸੀ
 • ਅਨਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ERCP ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ERCP ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ERCP ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ERCP ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ERCP ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਅੱਖ ਦੇ ਸਕਲੇਰਾ, ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ (ਪੀਲੀਆ)
 • ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
 • ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ERCP ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ERCP ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡੈਕਟ ਜਾਂ ਬਾਇਲ ਡੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। 

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ: ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਗਦਾਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ: ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਜਿਗਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੇਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ERCP ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋ।

 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ।
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ/ਨਰਸ/ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

ERCP (ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਚੋਲਾਂਜੀਓ-ਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ) SAGES ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਚੋਲਾਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ERCP) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਲਾਭ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਥੈਟ੍ਰੋਗਰਾਡ ਚੋਲਗਿਓਪੈਰਸਟਰੌਗ੍ਰਾਫੀ (ਈਆਰਸੀਪੀ) - ERCP ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਕੋਲੈਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ: ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ERCP ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੋਈ ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਰਾਤ ਭਰ (6-8 ਘੰਟੇ) ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਰਹੇ
 • ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ/ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ERCP ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ERCP ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਡੇਟਿਵ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ERCP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ERCP ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ 12-24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ