ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਤਰਲ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲਫ ਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਡੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਦਰਦ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ.
 • ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਦਰਦ।
 • ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਗੈਸ, ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ।
 • ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੇਟ.

ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ.
 • ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਤੜੀ.
 • ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ.
 • ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਪੀਲੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਸਰਜਨ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਲਈ ਪਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਇਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੁਲਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬਾਇਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ: ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਰੋਸਿਸ, ਜਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਥਰੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 1066 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸੀ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਆਦਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ (ਚੋਲੇਸੀਸਟੈਕਟੋਮੀ): ਜੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੋ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਦਵਾਈਆਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਹੈ?

ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਪੂਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹਨ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ?

ਬਰੋਕਲੀ, ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਮਿਰਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ