ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਇੰਡੋਸਕੋਪੀਕ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਇੰਡੋਸਕੋਪੀਕ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ, ਖੋਖਲੇ ਅੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਐਂਡੋਸਕੋਪ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਕੀਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਇਮੇਜਿੰਗ, ਜਾਂਚ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਪੇਟ

- ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

- ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ

- ਫੋੜੇ

- ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ

- ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼

- ਦਸਤ

- ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ

- ਓਟੋਸਕੋਪੀ

- Rhinoscopy

- ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ

- ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ

- ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ

ਲੱਛਣ

ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

- ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

- ਪੇਟ ਦਾ ਫੋੜਾ

- ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਆਉਣਾ

- ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

- ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

- ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ

- ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ

- ਟਿਊਮਰ

- ਅਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ

- ਲਾਗ

- ਹਾਇਟਲ ਹਰਨੀਆ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

 1. ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ: ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 2. ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 3. ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ: ਕੋਲੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 4. ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ: ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 5. ਐਂਟਰੋਸਕੋਪੀ: ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 6. ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ: ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 7. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ: ਪੇਡ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 8. ਲੈਰੀਨਗੋਸਕੋਪੀ: ਲੈਰੀਨੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 9. ਮੇਡੀਆਸਟਿਨੋਸਕੋਪੀ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 10. ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ: ਗੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 11. ਥੋਰਾਕੋਸਕੋਪੀ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 12. Esophagogastroduodenoscopy: ਅਨਾੜੀ ਅਤੇ ਉਪਰੀ ਅੰਤੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 13. ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪੀ: ਯੂਰੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਿਆਰੀਆਂ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੀ, ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰੇ

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਬੁਖਾਰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਫੁੱਲਣਾ, ਹਲਕੇ ਕੜਵੱਲ, ਸੋਜ, ਅਤੇ ਚੀਰਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ, ਛੇਦ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲਾਗਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਜਾਂ ਛੇਦ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਰਜਨ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ