ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੱਡੀਆਂ, ਚਮੜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਜਾਂ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਖਮ, ਪੁੰਜ ਜਾਂ ਗੰਢ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਸ਼ੂ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

  1. ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਇਲਾਜ- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਟਿਊਮਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਸਰਜੀਕਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਾਜ- ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

  • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ - ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਖੂਨ ਵਗਣਾ- ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ- ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੰਤੂਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਦਰਦ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
  • ਸੋਜ- ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸੋਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਲਾਗ- ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?

ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਫਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ