ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ - ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਐਸੀਡਿਟੀ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਕੁਝ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸਟਰੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਗੈਸਟਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

 • ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ- ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਨੋਸਕੋਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ERCP- ERCP ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਚੋਲਾਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਤੇ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਜਿਗਰ, ਅਤੇ ਬਿਲੀਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ERCP ਤਕਨੀਕਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਅਤੇ ਬਿਲੀਰੀ ਡਕਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ESWL- ESWL ਐਕਸਟਰਾਕੋਰਪੋਰੀਅਲ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਲਿਥੋਟ੍ਰੀਪਸੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਓਰਲ ਡਬਲ ਬੈਲੂਨ ਐਂਟਰੋਸਕੋਪੀ- ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਐਂਟਰੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਡਿਫਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਂਟੀਗਰੇਡ ਜਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਪਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ- ਉਪਰਲੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੀਆਈ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਪਾਚਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

 • ਪਾਚਨ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ
 • ਬਾਇਲ ਡਕਟ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਘਾਤਕ ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
 • esophageal ਕਸਰ ਸਟੇਜਿੰਗ
 • ਗੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜਿੰਗ
 • ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
 • ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ
 • ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ।

ਸਿੱਟਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ GI ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

GI ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਐਂਟਰੋਸਕੋਪੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ GI ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੀਆਈ ਟ੍ਰੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾੜੀ, ਪੇਟ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ, ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਗਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਬੇਰੀਅਮ ਨਿਗਲ.
 • ਬੇਰੀਅਮ ਏਨੀਮਾ.
 • ਉੱਪਰੀ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸੀਰੀਜ਼.
 • ਉਪਰਲੀ ਜੀਆਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ.
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਥੈਟ੍ਰੋਗਰਾਡ ਚੋਲਗਿਓਪੈਰਸਟਰੌਗ੍ਰਾਫੀ (ਈਆਰਸੀਪੀ)
 • ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸਕੈਨ.
 • ਜਿਗਰ ਸਕੈਨ.
 • ਜਿਗਰ ਬਾਇਓਪਸੀ.
ਇਹ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ