ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ

 

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਆਰਥੋ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਸਿੱਧਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ PAIS ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਨਸਾਂ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ, ਨਸਾਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਅਤੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰਲ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਇਕਸਾਰਤਾ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ
 • ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਸਥਿਤੀਆਂ
 • ਕੁਝ ਪਾਚਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਹੱਡੀ ਦੇ ਰਸੌਲੀ
 • ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਤੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

 • ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਰ
 • ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੀ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਟਕਣ, ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਪੀਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਸਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 18605002244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ
 • ਗੰਭੀਰ ਸਦਮਾ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮਾ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸਟ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ RICE:

 • ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ, ਆਰਥਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਡਿਸਕੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ
 • ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਲਚਕਤਾ ਟੈਸਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਆਰਾਮ
  • ਆਈਸ
  • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ
  • ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ. ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਬੁਢਾਪਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲਤ ਮਕੈਨਿਕ, ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗਲਤ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਿੱਧਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ)। ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ