ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
 • ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
 • ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ।
 • ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ਲ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਉਚਿਤ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TMT ਜਾਂ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲੇਮੀਆ ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ LDL ("ਮਾੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ") ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹ ਅਪੋਲੋ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ:

 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੈਸਟ, TMT, ਜਾਂ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਹੋਏ ਹਨ
 • ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਡੀਆਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ (ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ) ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (ਸੋਨੋਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ (PSA) ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਪੰਜ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

 • ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ NABL-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਪੰਜ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5,000C ਦੇ ਤਹਿਤ 80.
ਅਪੋਲੋ ਮਾਸਟਰ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ (AMHC)

30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 • ਹੀਮੋਗ੍ਰਾਮ

ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ

ਪੈਕਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀਅਮ

RBC ਗਿਣਤੀ

MCHC, MCV, MCH

ਕੁੱਲ WBC / ਅੰਤਰ

ਗਿਣੋ

ESR

ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਸਮੀਅਰ

ਪਲੇਟਲੇਟ ਗਿਣਤੀ

 

 • ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ

ਵਰਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ

ਐੱਸ. ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ

S. ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ

HbA1c

 

 • ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ

ਐਚਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ

ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ

ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡਜ਼

ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ / HDL ਅਨੁਪਾਤ

 

 • ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ / ਐਲਬਿਊਮਿਨ / ਗਲੋਬੂਲਿਨ

SGPT, SGOT

ਅਲਕਲੀਨ ਫਾਸਫੇਟੇਸ

ਜੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਪੀ

S. ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ

 • ਆਮ ਟੈਸਟ

ਪੂਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ

ਈਸੀਜੀ (ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ)

ਐਕਸ-ਰੇ ਛਾਤੀ

ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ)

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ)

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਅਪੋਲੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (AEHC)

30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

AMHC ਪੈਕੇਜ + ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ

 • ਕਾਰਡੀਅਕ ਤਣਾਅ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (TMT) ਜਾਂ ਈਕੋ
 • ਪਲਮਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਸਪਾਈਰੋਮੈਟਰੀ)

ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ - ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ

 • ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
 • ਖੁਰਾਕ ਸਲਾਹ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
 • ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਲਾਹ

* ਦੰਦਾਂ/ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ - ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਅਪੋਲੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 45+ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

AMHC ਪੈਕੇਜ + ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ

 • ਕਾਰਡੀਅਕ ਤਣਾਅ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (TMT)
 • ਈਕੋ ਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ
 • ਪਲਮਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਸਪਾਈਰੋਮੈਟਰੀ)
 • ਐੱਸ. ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਐੱਸ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ
 • HbsAg
 • TSH
 • ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੋਨੋਮੈਮੋਗਰਾਮ
 • ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ PSA

ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ - ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ

 • ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
 • ਖੁਰਾਕ ਸਲਾਹ
 • ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸਲਾਹ
 • ਅੱਖ ਅਤੇ ENT ਸਲਾਹ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

* ਦੰਦ - ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਅਪੋਲੋ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ

ਸੀਬੀਸੀ

ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੂਹ

Rh ਟਾਈਪਿੰਗ

ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਟੀਨ

ਤੇਜ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪੂਰਾ

ਪੇਟ

ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ

ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.

ਐਸਜੀਓਟੀ

ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ

ਸੀਰਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

TSH

ਈਸੀਜੀ

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ

ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਟੂਲ ਰੁਟੀਨ

ਜਾਦੂਗਰੀ ਖੂਨ ਲਈ ਟੱਟੀ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)

2 ਡੀ ਈਕੋ

40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ

ਸੀਬੀਸੀ

ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੂਹ

Rh ਟਾਈਪਿੰਗ

ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਟੀਨ

ਤੇਜ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ

ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ

ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.

ਐਸਜੀਓਟੀ

ਸੀਰਮ

ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ

ਸੀਰਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

TSH

ਈਸੀਜੀ

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ

ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਟੂਲ ਰੁਟੀਨ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੱਧਰ

30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ

ਸੀਬੀਸੀ

ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੂਹ

Rh ਟਾਈਪਿੰਗ

ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ

ਪਿਸ਼ਾਬ

ਰੁਟੀਨ

ਤੇਜ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ

ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ

ਲਿਪਿਡ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.

ਐਸਜੀਓਟੀ

ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ

ਸੀਰਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

TSH

ਈਸੀਜੀ

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ

ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਟੂਲ ਰੁਟੀਨ

20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ

ਸੀਬੀਸੀ

ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੂਹ

Rh ਟਾਈਪਿੰਗ

ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਟੀਨ

ਤੇਜ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ

ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.

ਐਸਜੀਓਟੀ

ਸੀਰਮ

ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ

ਸੀਰਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

TSH

ਈਸੀਜੀ

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ

ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਟੂਲ ਰੁਟੀਨ

ਆਪਣੇ ਟੀਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ

ਸੀਬੀਸੀ

ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੂਹ

Rh ਟਾਈਪਿੰਗ

ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਟੀਨ

ਤੇਜ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ

ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਟੂਲ ਰੁਟੀਨ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ