ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਨਾੜੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਨਾੜੀ ਸਰਜਰੀ

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧਮਨੀਆਂ, ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਲਸੀਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾੜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਐਂਡੋਵੈਸਕੁਲਰ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾੜੀ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਂਟਿੰਗ, ਡੀਪ ਵੇਨ ਔਕਲੂਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਰੀਓਵੇਨਸ (ਏਵੀ) ਫਿਸਟੁਲਾ, ਆਰਟੀਰੀਓਵੈਨਸ (ਏਵੀ) ਗ੍ਰਾਫਟ, ਓਪਨ ਅਡੋਮਿਨਲ ਸਰਜਰੀ, ਓਪਨ ਕੈਰੋਟਿਡ ਅਤੇ ਫੀਮੋਰਲ ਐਂਡਰਟਰੇਕਟੋਮੀ, ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟੋਮੀ, ਅਤੇ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਸਰਜਰੀ ਹਨ। ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਧਮਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਥਕਾਵਟ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। 

ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਨਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾੜੀ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀਕੋਸੇਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸਕੁਲਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ-ਅਤੇ-ਉਡੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ. ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਂਡੋਵੈਸਕੁਲਰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਚੌਕਸ ਉਡੀਕ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ. ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। 
 • ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਟਿਕ. ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਐਂਡਰਟਰੇਕਟੋਮੀ - ਪਲੇਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। 
 • ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ. ਅਡਵਾਂਸਡ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਓਪਨ ਵੈਸਕੁਲਰ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਵੈਸਕੁਲਰ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। 
 • ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 
 • ਇਹ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਓਕਲੂਸਿਵ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਥ੍ਰੋਮਬੋਇਮਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ। 
 • ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਜਾਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤੜੀ, ਗੁਰਦੇ, ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ। 

ਸਿੱਟਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ 

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਨ ਨਾੜੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ - ਧਮਨੀਆਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ - ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫ੍ਰੀਵੇਅ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਮ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਮਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਵੈਸਕੁਲਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚੋ (ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਕਰੋ)। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ