ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਜਲਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਏਪੀਡਿਊਰਲ ਸਟੀਰੌਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਇਲਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦਰਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

 

ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 

ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 

 • ਤੀਬਰ ਦਰਦ: ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ: ਬੇਅਰਾਮੀ ਜੋ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦਰਦ: ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ: ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਰਦ, ਜਾਂ ਦਰਦ ਜੋ ਕਿ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਨਸਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਬਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸੀਅਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਭੂਤ ਦਰਦ: ਦਰਦ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਂਟਮ ਅੰਗ ਭਾਵਨਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਦ: ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ, ਟਿਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੰਦਰਭਿਤ ਦਰਦ: ਦਰਦ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 

ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 

 • ਇੱਕ ਸੰਜੀਵ ਦਰਦ
 • ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
 • ਬਰਨਿੰਗ
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਘੁੱਟਣਾ
 • ਸਟਿੰਗਿੰਗ
 • ਦੁਬਿਧਾ
 • ਕਠੋਰਤਾ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ

 

ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 

 • ਸੱਟ
 • ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਗਠੀਏ, ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ)
 • ਸਰਜਰੀ
 • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਪਲੰਟਰ ਫਾਸਸੀਟੀਸ
 • ਕਸਰ ਦਰਦ

 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

 

ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

 

ਕਾਲ 18605002244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

 

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

 • ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪੈਕ: ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਓ। ਹੀਟ ਪੈਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ: ਤੁਰਨਾ, ਖਿੱਚਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਐਂਡੋਰਫਿਨ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਟ੍ਰਾਂਸਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਰਵ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ (TENS) ਥੈਰੇਪੀ: ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵੋਲਟੇਜਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੰਟ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

 

 • ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ: ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 • ਐਸਪਰੀਨ: ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਦ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਨਾਨਸਟੀਰੋਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ (NSAIDs), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ (ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਓਪੀਔਡ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਡੀਨ, ਮੋਰਫਿਨ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਕੋਡੋਨ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸਥਾਨਕ ਐਨਸਥੀਟਿਕਸ (ਬੂੰਦਾਂ, ਸਪਰੇਅ, ਕਰੀਮ, ਜਾਂ ਟੀਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸਿੱਟਾ

 

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੰਘਣ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਹਾਲਵੇਅ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

 

ਕੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੋਟਾਪਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਦੇ 10% ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ?

ਦਰਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਟੀਚੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ