ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ: ਗੰਭੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੀਟ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਫਿਨ ਮੋਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੈਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ: ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. 
 • ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ: ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਮਸਾਜ ਹੈ।
 • ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ: ਚੰਬਲ (ਲਾਲ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਰ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੋਚ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ:

 • ਗੰਭੀਰ ਜੋੜ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਸਟ੍ਰੋਕ
 • ਗਠੀਆ
 • ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ
 • ਮਾਸਕੂਲਰ ਡਾਈਸਟ੍ਰੋਫਾਈ
 • ਸਪਾਈਨਲ ਸਟੈਨੋਸਿਸ
 • ਲਿਮਫਡੇਮਾ
 • ਹਿਰਨਟਿਡ ਡਿਸਕ
 • ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰੋ 
 • ਮੇਨਿਸਕਸ ਅੱਥਰੂ
 • ਬਰੱਸਿਟਸ
 • ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਲਕਵੇ 
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਥੈਰੇਪੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 • ਕਮਰ ਬਦਲਣਾ 
 • ਗੋਡੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਖਿਰਦੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
 • ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
 • ਗੋਡੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ
 • ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
 • ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ 
 • ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਪੇਲਵਿਕ ਸਿਹਤ, ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਗੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਉਪਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ 
 • ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
 • ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
 • ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 • ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ 
 • ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਇਲਾਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ 
 • ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ
 • ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ
 • ਲਚਕਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ 
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਦਿਲ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਲਓ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਾਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ। 

ਸਿੱਟਾ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਇਲਾਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ। 

ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ.

ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਡੂੰਘੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ