ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੀ-ਸਕੀਮ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਇੱਕ ਹਰਨੀਆ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਿਚੋੜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਨੀਆ ਪੇਟ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਨਾਭੀਨਾਲ ਹਰਨੀਆ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਭੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਮੋਰਲ ਹਰਨੀਆ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਮੋਰਲ ਹਰਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਵੈਂਟਰਲ ਹਰਨੀਆ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 96% ਗਰੋਇਨ ਹਰਨੀਆ ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰਨੀਆ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗੰਢ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਠ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਬੁਲਜ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਹਰਨੀਆ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ
 • ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼
 • ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ, ਮਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹਰਨੀਆ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਨੀਆ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਨੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹਰਨੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ.
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
 • ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 • ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਛਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ
 • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਸਕੈਨ

ਅਸੀਂ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸਰਜਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਨੀਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

 1. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ

  ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ.

 2. ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ

  ਸਰਜਨ ਹਰੀਨੀਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਜਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਹਰਨੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰਨੀਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰਨੀਆ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਨੀਆ ਹਲਕੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਰਨੀਆ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਇਲਾਜ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ