ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਔਪਥਮੌਲੋਜੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਔਪਥਮੌਲੋਜੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਕਾਰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ, ਮੈਕੁਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਗਲਾਕੋਮਾ ਅਤੇ ਐਂਟ੍ਰੋਪਿਅਨ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 

 • ਬੱਦਲਵਾਈ
 • ਸੁੱਜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ
 • ਜਲਨ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ
 • ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਕਰਲਿੰਗ

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਸਿਗਰਟ 
 • ਅਲਕੋਹਲਤਾ
 • ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੁਰਾਕ
 • ਉਮਰ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ,

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੁਢਾਪਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ,

 1. ਆਪਣੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ: ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। 
 2. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਓ: ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 3. ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ: ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਾਟੋਕੋਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ਸਿਕਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 4. ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 5. ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ: ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ CVS ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 6. ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ - ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ - ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ - ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਰਲ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਗਲਾਕੋਮਾ - ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਲੇਜ਼ਰ, ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ "ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ" ਜਾਂ "ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ" ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਕੀ ਅਪੋਲੋ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ICL ਮੁਰੰਮਤ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੋਲੋ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ICL ਮੁਰੰਮਤ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਕੀ ਅਪੋਲੋ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਵਿਖੇ ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਪੋਲੋ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਨਿਯਮਤ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੈਸਟ, ਐਨਕਾਂ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੋਲੋ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿਖੇ ਆਈਸੀਐਲ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਕੁਇੰਟ ਆਈਓਐਲ, ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੇਫਾਰੋਪਲਾਸਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ