ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਠੀਆ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਗਠੀਆ

ਗਠੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਠੀਆ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਜੋਡ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਕਠੋਰਤਾ
 • ਸੋਜ
 • ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ
 • ਥਕਾਵਟ

ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਠੀਏ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕੈਪਸੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਠੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗਠੀਏ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਗਠੀਏ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਉੁਮਰ: ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 • ਲਿੰਗ: ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮੋਟਾਪਾ: ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਠੀਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਪਿਛਲੀ ਜੋੜ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਗਠੀਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਅਸਥਿਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ
 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
 • ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਠੀਏ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:

 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ
 • ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਤਰਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਧਿਐਨ: ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ

ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ।
 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸ ਪੈਕ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਕ।
 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਪਰੇਅ।
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ
 • ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ.
 • ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

 • ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ.
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
 • ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ।
 • ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। 
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
 • ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ।
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਕੜਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਠੀਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਥਾਈ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਾਗਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲਾਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ