ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਗੇਜਰ ਕੇਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ 

ਤਤਕਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਟਾਂਕੇ, ਡਿੱਗਣ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਯੋਗ ਹੈ?

ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਘਬਰਾਹਟ / ਕੱਟ.
 2. ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲੇ (ਮਾਮੂਲੀ)
 3. ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ 
 4. ਬਰੂਜ਼
 5. ਬਰਨ (ਮਾਮੂਲੀ)
 6. ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਫਲੂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ (ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ)
 7. ਕੰਨ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ
 8. ਅੱਖ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ (ਮਾਮੂਲੀ)
 9. ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 10. ਖੇਡ ਭੌਤਿਕ
 11. ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਲਾਗ

ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

 1. ਟਾਂਕੇ (ਟਾਕੇ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
 2. ਐਕਸ ਰੇ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੱਸਤਰ ਜਾਂ ਸਪਲਿੰਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸਪਲਿੰਟ: ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸਟ ਜਾਂ ਸਪਲਿੰਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 4. ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 5. ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 6. ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਤਤਕਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਾਰਟਸ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ.
 7. ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਬ ਟੈਸਟ: ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਖੂਨ, ਜਾਂ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਮੋਨੋਨਿਊਕਲਿਓਸਿਸ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਾਭ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 1. ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
 2. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਰਗੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼। 
 3. ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 4. ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
 5. ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੋ।

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ।

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਾਂ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 1. ਇੱਕ ਦੌਰਾ
 2. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
 3. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 4. ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ
 5. ਫਿੱਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
 6. ਅਸਧਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 7. ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 8. ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
 9. ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ?

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੌਰੇ, ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ