ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ- ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੱਕ- ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟੋਪਰੇਟਿਵ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨਿਊਨਤਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਹੁੰਚ: 4 ਤੋਂ 6 ਕੀਹੋਲ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਰੋਬੋਟਿਕ-ਸਹਾਇਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਹੁੰਚ: ਡਾਕਟਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਚੀਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪਹੁੰਚ: ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ (ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ), ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿੰਗਲ-ਚੀਰਾ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਹੁੰਚ: ਸਰਜਰੀ ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਊਨਤਮ ਇਨਵੈਸਿਵ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ: ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਨੈਫ੍ਰੈਕਟੋਮੀ: ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਯੂਰੇਥ੍ਰਲ ਲਿਫਟ (ਪੀਯੂਐਲ): ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ।
 • ਪਾਈਲੋਪਲਾਸਟੀ: ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰੇਟਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
 • ਪੇਨਾਇਲ ਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਕਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ: ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
 • ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਨੈਫਰੋਲਿਥੋਟੋਮੀ: ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 • ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ।
 • ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
 • ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
 • ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
 • ਵੱਡੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਅੰਤੜੀ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਮੱਧਮ-ਤੋਂ-ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (BPH) ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ
 • BPH ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੈ
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ

ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਉਸ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 18605002244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਇਲਾਜ ਤਕਨੀਕ ਕਈ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭ:

 • ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ
 • ਘੱਟ ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਦਰਦ ਘਟਾਇਆ
 • ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਘੱਟ ਦਾਗ
 • ਤੇਜ਼ ਇਲਾਜ
 • ਛੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ

ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟਸ ਲਈ ਲਾਭ:

 • ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
 • ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
 • ਗਤੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ
 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਕੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਕਾਸੀ (ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੀਰਜ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਸਿੱਟਾ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਾਇਓਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਟਿਊਮਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ (ਗੁਰਦੇ, ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੇਟਰਸ, ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ) ਅਤੇ ਮਰਦ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਲਿੰਗ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ