ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਓਨਕੋਲੋਜੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਓਨਕੋਲੋਜੀ

ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਓਨਕੋ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਊਮਰ, ਬਲਕ ਅਤੇ "ਲੌਜੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਧਿਐਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੈੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।

ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ-

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ:

 • ਮੈਡੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ- ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ- ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਜੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ- 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ- ਇਹ ਮਾਹਰ "ਓਨਕੋ" ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਨਿਊਰੋ-ਆਨਕੋਲੋਜਿਸਟ- ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਹੇਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ- ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਮਾਈਲੋਮਾ, ਅਤੇ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਬਾਲ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ - ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 • ਯੂਰੋਲੋਜਿਕ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ- ਇਹ ਮਾਹਰ ਬਲੈਡਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਥਕਾਵਟ 
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ
 • ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ 
 • ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ 
 • ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 
 • ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
 • ਬਦਹਜ਼ਮੀ 
 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਦਰਦ
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ 
 • ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ

ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਆਦਤ
 • ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
 • ਉੁਮਰ

ਸੰਭਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ-

 • ਥਕਾਵਟ
 • ਤੰਤੂ ਿਵਕਾਰ 
 • ਗੰਭੀਰ ਮਤਲੀ
 • ਦਸਤ 
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ 
 • ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਫੈਲਣਾ 
 • ਰਸਾਇਣਕ ਅਸੰਤੁਲਨ 
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ -

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-

 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ
 • ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ
 • ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤਹਿ ਕਰੋ 

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ-

ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ- ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ- ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ- ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ- ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਕਈ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ-

 • ਥਕਾਵਟ
 • ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
 • ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
 • ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-

 • ਸ਼ਰਾਬ
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ
 • ਲਾਲ ਮੀਟ
 • ਕੱਚਾ ਮਾਸ
 • ਸ਼ੂਗਰ ਡਰਿੰਕ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ.

ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 60 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ