ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ

ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਮੋਚ, ਅਤੇ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੋਚ ਅਤੇ ਖਿਚਾਅ (ਦੌੜਾਕ ਦਾ ਗੋਡਾ, ਜੰਪਰ ਦਾ ਗੋਡਾ, ਟੈਨਿਸ ਕੂਹਣੀ)
 • ਉਲਝਣ (ਜਖਮ)
 • ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਮੋ shoulderੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਫਰੈਕਚਰ
 • ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ
 • ਟੈਂਡੋਨਾਈਟਿਸ
 • ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੱਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ
 • ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ

ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 • ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ
 • ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹਨ
 • ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਚ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਰਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ,

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 • ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ 
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ: ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ:

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਓ।
 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢਾ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
 • ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਿਓ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਗ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ RICE ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

 • ਆਰ: ਆਰਾਮ ਕਰੋ
 • ਮੈਂ: ਬਰਫ਼
 • C: ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ
 • E: ਉਚਾਈ

ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NSAIDs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਬੈਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਂਵੋ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਸਪੋਰਟਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਥੈਰੇਪੀ, ਹੀਟਿੰਗ, ਮਸਾਜ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ