ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੀ ਸਕੀਮ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਪੂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੰਢ ਜਾਂ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਸ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨਿੱਪਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਲੀ ਬੰਦ ਹੈ
 • ਨਿਪਲ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਲਾਗ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਪਲ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
 • ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਲੱਸ਼ ਜਾਂ ਲਾਲ ਚਮੜੀ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਕੋਮਲ ਛਾਤੀਆਂ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ (ਆਂ) ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਗੰਢ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਡਰਾਉਣਾ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ
 • ਨਿੱਪਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ
 • ਫਿਸਟੁਲਾ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਆਵਰਤੀ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਜਲੂਣ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਓ।
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
 • ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਪਲ ਕਲੈਂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ।

ਸਿੱਟਾ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ-ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪੂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਾਗ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ