ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦੀਪ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੀ-ਸਕੀਮ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਵੀਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਜਾਂ ਡੀਵੀਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DVT ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

DVT ਕੀ ਹੈ?

DVT ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਟ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਲੱਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

DVT ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DVT ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਵੱਛੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ
 • ਅੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਲਾਲ ਜਾਂ ਬੇਰੰਗ ਚਮੜੀ

DVT ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸੱਟ- ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਸਰਜਰੀ- ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਘੱਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ- ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ DVT ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ DVT ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਜੋ DVT ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਨਬਜ਼ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਖੰਘ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

DVT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ DVT ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 • DVT ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

DVT ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਰਨਾ DVT ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਵੀਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

DVT ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ, ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਡੀਵੀਟੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ