ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੀ ਸਕੀਮ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਾਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚਾਂ, ਤਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੇਚਾਂ ਜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਰ, ਪਸਲੀ, ਜਾਂ ਲੱਤ ਤੋਂ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਚਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਆਰਥੋਡੋਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥੋਡੌਨਟਿਸਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਸ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਆਰਥੋਡੌਨਟਿਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ, ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਗਾਈਡਿਡ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, VSP ਨਾਮਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਜੀਕਲ ਯੋਜਨਾ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲਾਭ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਚੱਬਣ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਅਸਮਾਨ ਜਬਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਲਾਗ
 • ਨਸ ਵਿੱਚ ਸੱਟ
 • ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਹੱਡੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਜਦੋਂਦਾ ਦਰਦ
 • ਜਬਾੜੇ ਵਿਚ ਸੋਜ
 • ਖਾਣ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ
 • ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਹੇਠਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਨੀਂਦ, ਚਬਾਉਣ, ਨਿਗਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ:

 • ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ
 • TMJ ਵਿਕਾਰ
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨਿਆ
 • ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
 • ਮਾੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ
 • ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਥੋਡੋਨਟਿਕਸ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟੋਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ