ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੱਠ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਬਿਊਲਸ ਜਾਂ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਬੂਲਸ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾੜੀਆਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹਨ ਜੋ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿੱਪਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਡਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (DCIS) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

Lobular carcinoma in situ (LCIS) ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰ ਡੈਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਇਨਵੈਸਿਵ ਡਕਟਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (IDC) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ILC) ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਲੋਬੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਪਲ ਦੀ ਪੇਗੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਏਰੀਓਲਾ (ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਗੰਢ ਜੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ
 • ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 • ਇੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਉਲਟਾ ਨਿੱਪਲ
 • ਨਿੱਪਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫਲੇਕਿੰਗ, ਸਕੇਲਿੰਗ, ਕ੍ਰਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਛਿੱਲ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਟੋਏ
 • ਇੱਕ ਨਿੱਪਲ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਲ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ
 • ਵਧਦੀ ਉਮਰ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ
 • ਹਾਰਮੋਨ ਇਲਾਜ
 • 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
 • ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ:

ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਇਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗੰਢ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗੰਢ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗੱਠ ਹੈ (ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ) ਜਾਂ ਠੋਸ ਪੁੰਜ (ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)।

ਬ੍ਰੈਸਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ

ਇੱਕ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ
 • ਸਰਜਰੀ
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ

ਲੁੰਪੈਕਟਮੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਬਿਊਲਜ਼, ਨਲੀਆਂ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਨਿੱਪਲ, ਏਰੀਓਲਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ OB/GYN ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ?

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ