ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਔਰਤ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ:

 1. ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ
 2. ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ
 3. ਕੁੱਖ ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ
 4. ਯੋਨੀ ਕਸਰ
 5. ਵਲਵਾਰ ਕੈਂਸਰ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬਦਬੂਦਾਰ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਨੀ ਖੂਨ
 • ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਲਣਾ
 • ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
 • ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਭਾਰੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਹਾਅ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ

ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਇੱਕ ਯੋਨੀ ਗੰਢ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
 • ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ

ਵੁਲਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ
 • ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ, ਚਿੱਟੇ, ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਵੁਲਵਾ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਬੇ
 • ਬੇਅਰਾਮੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ
 • ਉੁਮਰ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਸਿਗਰਟ
 • ਇਮਿਊਨੋਸੱਪਰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ
 • ਕੁਝ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
 • ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ
 • ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ
 • ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

1. ਕੀ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਘਾਤਕ ਹਨ?

ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

41 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪੈਲਵਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜਿਨਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਨਮੂਨੇ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ