ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ (AOM) - ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਇਫਿਊਜ਼ਨ (OME) - ਇਹ ਕਿਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਇਫਿਊਜ਼ਨ (COME) - ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ (CSOM) - CSOM ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਬੰਦ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ
 • ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਆਮ ਜੁਕਾਮ
 • ਫਲੂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਅੰਤਰੀਵ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ
 • ਘੱਟ ਬੁਖਾਰ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਤਰਲ ਕੰਨ ਡਰੇਨੇਜ
 • ਕੰਨ 'ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 • ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
 • ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ.
 • ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸੁੱਕੀ ਮੋਪਿੰਗ

  ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਮ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈ

  ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀਜ਼ (NSAIDs) ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਇਲਾਜ

  ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਕੰਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਮਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ

  ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ tympanocentesis ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ

ਜੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੀਕਰਨ (PE) ਟਿਊਬ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ.

1. ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣਾ, ਮਤਲੀ, ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ।

2. ਕੀ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਫਲਡ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਪਕਣ ਜਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ