ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕੀ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀ ਹਨ?

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੰਨ ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ

ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਰਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ

ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਓਟਿਟਿਸ ਐਕਸਟਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਖੁੱਲਣ ਅਤੇ ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕ ਦੇ ਕੰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਖੁਜਲੀ
 • ਕੋਮਲਤਾ
 • ਲਾਲੀ
 • ਸੋਜ

ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਤੈਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੰਨ ਤੋਂ ਤਰਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਗੜਬੜ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ

ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼

ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਖੋਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟ

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕ

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

 • ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100.4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨੀ ਤਰਲ ਜਾਂ ਪੂਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ (ਟਾਇਲੇਨੋਲ) ਜਾਂ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ (ਐਡਵਿਲ, ਮੋਟਰਿਨ) ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਡਰੇਨੇਜ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਰਿੰਗੋਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕੰਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ: ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

1. ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜੋ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

2. ਕੀ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ