ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਾਰ, ਉਹ ਦੋ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਨ।

 • ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਫੋਕਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਨ ਅੰਡਰਆਰਮ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)। ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ (ਕੁੱਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ) ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • DCIS ਦੇ ਕਈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਡੈਕਟਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ)
 • ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਵਾਰਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉੱਚ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਨ ਇਸ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰਆਰਮ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਪੱਧਰ I ਅਤੇ ਪੱਧਰ II ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਅੰਡਰਆਰਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈਵਲ I, II, ਅਤੇ III ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਸਰਜਨ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
 • ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ -ਸਰਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • Lumpectomy ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਇਸ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਵਾਡ੍ਰੈਂਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਸਟੇਜ I ਜਾਂ II ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
 • ਨਿੱਪਲ ਸਪੇਅਰਿੰਗ (ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ) ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਏਰੀਓਲਾ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ।

ਨਿੱਪਲ-ਸਪੇਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

 • ਕੈਂਸਰ-ਮੁਕਤ ਨਿਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਏਰੀਓਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸਕਿਨ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ, ਨਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰੀਓਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਿਊਮਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ.

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਮੜੀ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਇਸ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

 • ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
 • ਨਰਸ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
 • ਸਰਜਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।
 • ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ।
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੇਪ, ਲੈਟੇਕਸ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ।
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ (ਦੋਵੇਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ)
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ, ਐਸਪਰੀਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਪੇਗੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ.
 2. ਆਵਰਤੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ।
 3. ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।
 4. ਇਹ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
 5. ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (ਪੜਾ I ਅਤੇ ਪੜਾਅ II) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 6. ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ III

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਚੀਰਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ
 • ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀ
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ -

ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਦੇ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿਚ -

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਂਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਸ਼ੂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਣਾ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਰਾ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਸਹਿ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੱਛ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਦਰਦ, ਅਤੇ ਆਮ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ