ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਰਜਰੀ, ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਨਸ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਕਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ:

  • ਨੱਕ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਭੀੜ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਾਈ
  • ਨੱਕ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
  • ਨੱਕ ਤੋਂ ਮੋਟਾ, ਰੰਗੀਨ ਡਿਸਚਾਰਜ
  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ, ਕੋਮਲਤਾ ਜਾਂ ਸੋਜ

ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

"ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ" ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚੀਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਲੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
    • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ
    • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਪਰੀਨ, ਜਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਅੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ
  • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
  • ਲਾਗ
  • ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ
  • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
  • ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਦ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨੱਕ, ਉਪਰਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਜ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ.

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸੌਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨੱਕ, ਉਪਰਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ:

  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ
  • ਬੁਖਾਰ 101.5° F ਤੋਂ ਉੱਪਰ
  • ਤਿੱਖੀ ਦਰਦ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੋਜ।

ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਨਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਿੰਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ-ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਣ, ਪਹਿਲੇ 24 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੋਜ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ