ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੂਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ ਪੱਥਰ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਪੱਥਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Struvite ਪੱਥਰ

ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ ਪੱਥਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੱਥਰ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਸਿਸਟੀਨ ਪੱਥਰ

ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਸਿਸਟਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸਿਸਟੀਨਿਊਰੀਆ ਨਾਮਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਾਈਨ ਪੱਥਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਡਰ, ਗੁਰਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ;

 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮੋਟਾਪਾ (ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣਾ)
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਕਸਲੇਟ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ.
 • ਚਾਕਲੇਟ, ਕੌਫੀ, ਜਾਂ ਬੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ।

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ, ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
 • ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

 • ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਆਕਸਲੇਟ-ਅਮੀਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ