ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੈਕਸਿਲੋਫੈਸੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ "ਮੈਕਸੀਲਾ" "ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, "ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ" ਸ਼ਬਦ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ. ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਬਾੜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹਨ:

 • ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹਨ।
 • ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦੰਦ, ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਆਰਥੋਗਨੈਥਿਕ (ਜਬਾੜਾ) ਸਰਜਰੀ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।
 • ਜਬਾੜੇ, ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ) ਤੋਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
 • ਜਬਾੜੇ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ਿਅਲ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਚਬਾਉਣਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਭਾਸ਼ਣ: ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਿਰ ਦਰਦ: ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਬਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸੁੱਤਿਆਂ: ਜਬਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ: ਗਲਤ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਜੀਕਲ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
 • ਲਾਗ.
 • ਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ.
 • ਜਬਾੜਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
 • ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
 • ਕੁਝ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ, ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਸੰਭਾਵਤ ਸੱਟਾਂ: -

 • ਟਰਾਮਾ
 • ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਨੁਕਸ
 • ਮਸੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਜ਼
 • ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਾਰੇ ਮੌਖਿਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

Maxillofacial ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸੂੜਿਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਕਾਂਸ਼ "ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ" ਅਤੇ "ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ" ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ "ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ" ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੂੰਹ, ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, TMJ ਸਰਜਰੀ, ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਮਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਆਰਥੋਗਨੈਥਿਕ ਸਰਜਰੀ), ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ