ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਰੌਕਸ-ਐਨ-ਵਾਈ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਲ ਰੀਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਐਪਨੀਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸਦਾ BMI (ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ) 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 35 ਤੋਂ 39.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-

 • ਰੌਕਸ-ਐਨ-ਵਾਈ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ - ਇਹ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੰਡਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੈਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਚਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ) - ਇਹ ਰੌਕਸ-ਐਨ-ਵਾਈ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ ਸਿੱਧਾ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਲਾਗ
 • ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਬੋਅਲ ਰੁਕਾਵਟ
 • Gallstones
 • ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਧ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਡੰਪਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਹਰਨੀਆ
 • ਕੁਪੋਸ਼ਣ
 • ਅਲਸਰ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦੇ 70% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਕੀ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

2. ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਤਲੇ ਵਾਲ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ, ਥਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ