ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਤ ਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸੈੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇੱਕ "ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ" ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ "ਪੈਪਿਲਰੀ" ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-

 1. ਪੀਲੀਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
 2. ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
 3. ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 4. ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

 1. ਵਧਦੀ ਉਮਰ- ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ
 2. ਲਿੰਗ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 3. ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 4. ਸੁੱਜੀਆਂ ਪਿਤ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ - ਜਦੋਂ ਪਿਤ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

 1. ਸਰਜਰੀ- ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
 2. ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ- ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀ
 3. ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 4. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ- ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 5. ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀ- ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇੱਥੇ 5 ਪੜਾਅ ਹਨ- 0,1,2,3, ਅਤੇ 4। ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ