ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਲ ਟੰਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸਰਜਰੀ

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਾਂ ਮੋਚ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵਰਤੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਟ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 • ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧ ਨਰਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੂੰਡੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਮੱਧ ਨਰਵ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ
 • ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਾਗ

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਪੂਰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ. ਪਹਿਲੀ ਓਪਨ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਔਜ਼ਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਕਦਮ ਹਨ:

 • ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਟ 'ਤੇ 2-ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਦੋ, ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏਗਾ; ਇੱਕ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਚੀਰੇ ਰਾਹੀਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਫਿਰ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

1. ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਚੀਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਰੇ ਤੋਂ ਸੋਜ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ