ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ cystoscope ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ

ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਯੂਰੇਟਰਸ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣਾ
 • ਐਕਸ-ਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ:

 • ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਪਾਵੇਗਾ
 • ਨਿਰਜੀਵ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਛੋਟੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ

ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ
 • ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਗੰਧ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਲਣ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰੇਥਰਾ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

1. ਕੀ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ