ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਹਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 4-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ, ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੇਨੋਰੇਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੇਖੋ a ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ। 

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਮਾਹਵਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 2. ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 3. ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ
 4. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
 5. ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 6. ਦੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪੌਲੀਪਸ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਇਡ - ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ। 
 2. ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ - ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 3. ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (PID) - ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। PID ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਗੰਧ, ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 4. ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (PCOS) - PCOS ਵਿੱਚ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ, ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 5. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 6. ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ anovulation ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 7. ਐਡੀਨੋਮੀਓਸਿਸ - ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਏਮਬੇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
 8. ਜਨਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਗੋਲੀ 
 9. ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ
 10. ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ
 11. ਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰ
 12. ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ - ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
 3. ਪੇਲਵਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ - ਇਹ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 4. Sonohysterogram - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਖੋਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 5. ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਇਹ ਬਾਇਓਪਸੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 2. ਕੜਵੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਮਾਈਓਮੇਕਟੋਮੀ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
 4. ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 5. ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟੇਜ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 6. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 7. ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।  

ਸਿੱਟਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

https://www.medicalnewstoday.com/articles/178635#causes

https://www.healthline.com/health/menstrual-periods-heavy-prolonged-or-irregular

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14633-abnormal-menstruation-periods

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/menstrual-cycle/art-20047186

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦ, ਅਨੀਮੀਆ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦਨਾਕ ਕੜਵੱਲ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਮੇਨੋਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਜਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ।

ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ