ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੱਧ ਕੰਨ (ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਲਾਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਟ ਓਟਾਇਟਿਸ ਮੀਡੀਆ (ਏਓਐਮ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਵਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਲਾਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਹਸਪਤਾਲ.

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. AOM - ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ
 2. ਕੋਲੇਸਟੇਟੋਮਾ 

ਇਹ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਰਲ ਧਾਰਨ, ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜ, ਜਲਣ, ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਦਰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਕੰਨ ਦਰਦ
 2. ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ
 3. ਕੰਨ ਤੋਂ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ
 4. ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਟਿਸ਼ੂ
 5. ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ
 6. ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 7. ਸੌਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 8. ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਨਸਨੀ
 9. ਸਿਰ ਦਰਦ
 10. ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ
 11. ਬੁਖ਼ਾਰ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਵਰਤੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 1. ਜ਼ੁਕਾਮ/ਫਲੂ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ
 2. ਐਲਰਜੀ
 3. ਕੰਨ ਦੀ ਸੱਟ
 4. ਸਿਨੁਸਾਈਟਸ
 5. ਕੰਜੈਸ਼ਨ
 6. ਕਠਨਾਈ
 7. ਆਡੀਟਰੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
 8. ਰਸਾਇਣਕ ਜਲਣ
 9. ਬਾਰੋਟ੍ਰੁਮਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਵਰਤੀ/ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਲਾਗ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਐਨਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਓਟੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ
 2. ਆਡੀਟੋਰੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ
 3. ਵੈਸਟੀਬਿਊਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ (ਸੰਤੁਲਨ)
 4. ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼
 5. ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ
 6. ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

AOM ਜਾਂ cholesteatoma ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲਡ ਕੰਪਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ OTC ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NSAIDs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ENT ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 1. ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ
 2. ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਦਣਾ
 3. ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ (ਦੁਵੱਲੀ ਟਾਇਮਪੈਨੋਸਟੋਮੀ)
 4. ਮਾਇਰਿੰਗੋਟਮੀ
 5. ਮਾਸਟੌਇਡਸਟੀਮੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ। 

ਸਿੱਟਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ।

ਹਵਾਲੇ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ: ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ (healthline.com)

ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਇਫਿਊਜ਼ਨ: ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ (verywellhealth.com)

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? | ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (weillcornell.org)

ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ (AOM) ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ ਕਾਰਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ?

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਐਲਰਜੀਨ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੋ।

ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਿੱਚ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਲਈ, ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ